ST Dupont - Biggy Jet 打火机 - Havana Cigar Exchange

ST Dupont - Biggy Jet 打火机

Havana Cigar Exchange

Big D 的技术特性与其堂兄弟 Megajet 相近,将满足那些寻求新造型和永恒奢华设计的雪茄爱好者的需求。它有 5 种颜色可供选择,包括 2 种钻石头饰面和 3 种漆面饰面

凭借这一全新 Jet Premium 打火机系列,ST Dupont 设想设计了一系列受其标志性型号 Ligne 2 启发的打火机,同时保留了扳机形状、表面处理和设计等主要特征。类似商品