ST Dupont - 雪茄剪架 - Havana Cigar Exchange

ST Dupont - 雪茄剪架

Havana Cigar Exchange - Worldwide Shipping of Cuban Cigars

新款“立式”雪茄剪采用钻石头图案和黑色漆面,集优雅与精巧于一身。不抽雪茄时,您可以用雪茄剪作为雪茄的精美支架。

类似商品